За тютюна - въпроси без отговор

За тютюна

Съгласно член 95, параграф 3 от Договора за членство в Европейския съюз, е приета за основа, висока степен на защита относно здравето, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, като се взима под внимание по-специално всяко ново развитие, основано на научни факти. В този контекст и като се имат предвид изключително вредните последици от консумацията на тютюн, опазването на здравето следва да бъде обект на приоритетно внимание.
В тази връзка: Директива 2001/37/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета, бе изцяло транспонирана чрез досега действащия Закон за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/.
Директивата предоставя на държавите-членки възможността да въвеждат при определени условия изисквания, които смятат за необходими при гарантиране здравето на хората. В нея изрично се подчертава, че Комисията представя на ЕП, на Съвета и на Икономическия и социален комитет доклад за нейното прилагане в държавите-членки. Комисията посочва по-специално елементите, които трябва да бъдат преразгледани или развити, с оглед напредъка на научните изследвания, включително изготвянето на международно признати правила и норми по евростандарти по отношение на тютюневите изделия.
РККТ - като страна по Рамковата Конвенция /РККТ/ на Световната Здравна Организация /СЗО/ за контрол на тютюнопушенето, България има законово задължение да предприеме действия за ограничаване на тютюнопушенето. Съгласно чл.чл. 8, 9 и 10 от РККТ всяка страна се ангажира да приеме и приложи ефективни мерки, осигуряващи защита от вредното въздействие на тютюневия дим...

Автор: 
д-р Стефка Киркова Институт по тютюна и тютюневите изделия
Брой : 
Ноември 2012