СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Въпреки че Румъния е страната с най-малък среден размер на земеделските стопанства сред страните на ЕС-28, от единица площ земеделска земя се получава около 1.9 пъти по-голяма по стойност земеделска продукция в сравнение с България.

В предварителна статия от брой № 1 / 2015 г. на списание „Агроном” беше направена обща характеристика на земеделския отрасъл в Румъния и България чрез природни, демографски, икономически и структурни показатели. Целта на настоящият материал е да се анализира земеделското производство на  двете страни като цяло, по сектори и земеделски продукти. Трудностите за директни сравнения произтичат от различия в територия, население, използваема земеделска земя и земеделски структури. Територията, населението и земеделската земя на Румъния са съответно 2.15, 2.75 и 2.57 пъти по големи от  тези на България. Безспорно е, че най-удобната основа за целите на настоящия анализ е размерът на използваемата земеделска земя – съответно 131 и 51 млн. декара на Румъния и България.

Общо земеделско производство
Сравнението между земеделското произ-водство на двете страни е направено чрез използване на данни на Доклада на Европейската комисия от юни 2014 г. (Agriculture of ЕU and the Member States - Statistical factsheets). В таблица 1 са анализираните основни резултати за производителността на румънското  и българското земеделие през 2013 г. Общото земеделско производство на двете страни е оценено стойностно чрез използването на стандартни базисни цени. За Румъния то възлиза на 1 6 525.9 млрд. евро (колона 2 на табл. 1), а на България – 3.350 млрд. евро (колона 5). Отнесено към 1 млн. дка ИЗЗ земеделското производство на Румъния е равно на 126.1 млн., а на България - - 65.7 млн. евро. Т.е. от единица ИЗЗ Румъния произвежда около 1.9 пъти по-голяма по стойност земеделска продукция.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Март 2015
Рубрика: