НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В АГРИКУЛТУРАТА У НАС

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В АГРИКУЛТУРАТА У НАС

Създаването, развитието и успехът на малките и средните предприятия в агрикултурата са сред основните бъдещи приоритети при осъществяването на радикалните промени в отрасъла през следващите 5 - 7 години. А преобладаващата част от производителите, чиято продукция е предназначена за пазара, носят стопанските характеристики на представители на малкия и средния бизнес. По тази причина техните проблеми, трудности, перспективи и възможности за развитие определят до голяма степен и бъдещето на този отрасъл, както и намирането на възможни алтернативи за развитието му. За създаването на една ферма, както и за текущата ù дейност, повечето фермери посочват финансирането, като основен проблем, който затруднява развитието ù. Едрия бизнес в агрикултурата ползва над 60 % от кредитите, а за малкия и средния бизнес е остатъка. Профилът им по източници е 43 % от фонд „Земеделие“, около 35 % от търговски банки и други – 7 %. Това вероятно обяснява, защо голяма част от обработваемата земя се концентрира за стопанисване от малък брой крупни арендатори и собственици у нас. Сегашната ни агрикултура се характеризира освен това с най-голяма концентрация на земята в Европа, сравнима само с латиноамериканските латифундии. Като краен резултат се намалява числеността на средните и дребни стопанства с пазарна продукция, които по дефиниция са основата на европейската агрикултура. А за развитието ù по европейските стандарти се изискват значителни инвестиции в машини, оборудване, високопродуктивни животни, вносни семена. По тези  причини, всички производители, които искат да стигнат до определен размер на производство са били изправени пред определени финансови проблеми. Като втори по значимост проблем производителите са посочили маркетинговата дейност, най-вече произтичаща от недостига на информация и трудностите с реализацията, произтичащи от недостатъчните и недостъпни за малкия производител маркетингови проучвания, както и от липсата на опит. Болшинството от производителите са имали периодични проблеми, свързани със сроковете за разплащанията с клиенти и съдружници. Друг проблем е оборудването и използването на машините и съоръженията, който произтича главно от начина на създаването и развитието на съответната ферма. От една страна, в част от стопанствата е констатирано недостатъчно натоварване и използване на тракторите и комбайните, а от друга - се налага ползването на много механизирани и други услуги.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ
Брой : 
Ноември 2018
Рубрика: