140 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА

45 години Институт по растителни генетични ресурси в Садово

Юбилейните 45 години от своето създаване отбеляза Институтът по растителни генетични ресурси (ИРГР) „Константин Малков“ в Садово, част от структурата на Селскостопанска академия. Празникът бе придружен от светлината и на другия голям юбилей - 140 години от стартирането на земеделската наука в България. В този тържествен ден учени, експерти и специалисти, свързали труда и живота си с аграрната наука честваха с гордост и дълг 120 години от откриването на Държавната земеделска опитна станция – Садово, 120 години от рождението на акад. Павел Попов и 45 години от преобразуването в Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков” – Садово.

Празникът включи Международна научна конференция с тематичните направления: „Растително биоразнообразие, генетични ресурси и биоинформатика“; „Селекция, биотехнологии и интелигентно растениевъдство“, „Екология, растителна защита, агротехнологии и иновации“. Сред богатата и разнообразна програма по време на честването, с домакин Институтът по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ в Садово, бяха още пленарни доклади от водещи учени в областта на опазване на биоразнообразието и растителната селекция от България, Германия, Унгария и Турция. Конференцията даде възможност за създаване на нови професионални връзки и партньорства, поглед върху най-новите селскостопански изследвания и иновативни разработки.

„В търсене на новото и прогресивно знание за по-плодородна земя, по-високо качество земеделски култури, бих казал, че днешните ни постижения в аграрната наука, гарантират един последователен успех. Пожелавам здраве и професионален растеж“, обърна се към участниците във форума председателят на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин Банов, който официално откри юбилейното събитие на 28 септември т.г. в Дома на науката и техниката в Садово. Сред официалните гости беше и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

В летоброенето на времето Институтът по Растителни Генетични Ресурси „Константин Малков” в Садово с юбилейните 45 години от своето създаване е едно от емблематичните научни звена на Селскостопанска академия, основополагащи с характера и мисията на дейността й. Затова в празничния ден присъстващите изразиха почит и благодарност към живота и дейността на учените му от края на 19 и началото на 20 век, които сътвориха люлката на аграрната ни наука. Осъзнато и обективно бе споделена гордостта на Академичната общност, че историята на Института по Растителни Генетични Ресурси „Константин Малков” в Садово е същинският мост към цялостната история на Земеделското наука в България. Затова през 2022 г. няма нищо по-естествено забележителният й 140-годишен юбилей да бъде част от деловата програма на провелата се Международната научна конференция, организирана от съвременното ръководство и колектив на научното звено в Садово.

Историята на Института по Растителни Генетични Ресурси „Константин Малков”, творена с благородния и високоотговорен труд на плеяда учени, научни сътрудници и служители в Садово, бе повод и възможност за присъствалите на празника на академичната общност, и гостите на форума да си припомнят забележителните му постижения с развиващ се потенциал в съвременна научно-изследователската и развойна дейност.

Пресичайки по моста на историята към другия забележителен 140-годишен юбилей на българската аграрна наука, не можем да не си припомним онзи септемврийски ден от далечната 1902 г., когато Държавната земеделска опитна станция, Садово е официално открита със задача да работи за подобряване на земеделските култури в количествено и качествено отношение и да проучва болестите и неприятелите по културните растения. През същата 1902 г. в Садово e и един от корифеите на аграрната наука за България – акад. Павел Попов. Постъпвайки на работа тук, той участва в периода на нестихващ подем в изследователския процес и укрепване на станцията като жизнено звено по проблемите на селекцията на пшеницата и много други важни за страната ни земеделски култури. Акад. П. Попов е ученият, който с работата си в Садово, добива най-голям международен авторитет, създава школа за всички свои последователи и оставя диря в славната история на земеделската наука в Садово. С негово участие са създадени 67 сорта пшеница, пипер, фъстъци, мак, сусам и др. Той извежда селекцията на пшеницата в България на световно равнище, написва над 750 научни и научно-популярни статии. Неговото име, разбира се, е само едно от плеядата забележителни учени с плодотворен принос в 140-годишната история на аграрната ни наука.

„За нас е чест, гордост и отговорност да бъдем последователи на такива имена, продължавайки забележителните им научни постижения. В условия на глобализиран свят с аграрен сектор, в който предизвикателствата се конкурират с възможностите на науката, като коректив и инструмент за конкурентоспособност, шансът ни да го сторим е като стоим здраво върху изградения постамент на традицията в познанието и постиженията на българската аграрна наука“, прозвуча гласът на учените от системата на Селскостопанска академия чрез поздравителния адрес на централното й ръководство до участниците в конференция и юбилейните чествания в Садово.

В този контекст, за структурата на Селскостопанска академия е чест и споделена отговорност, че в ИРГР - Садово се намира Националната Генбанка. В нея се съхраняват над 60 000 образци, от които 43 147 при условията за дългосрочно съхранение. Базовата колекция е представена от 33 семейства, 150 рода и 600 растителни вида. Основната й задача е изпълнение на научната програма за дългосрочно и средносрочно съхранение на зародишна плазма чрез семена при контролирани условия. Тя поддържа контакти и извършва безвалутен обмен с над 100 генбанки, ботанически градини и международни центрове за Растителни Генетични Ресурси в света. В лабораториите към генбанката се провеждат специфични анализи и дейности свързани със съхранението на растителния генофонд: семеконтролни анализи и подготовка на семената за съхранение, контролни проверки и мониторинг на съхраняваните образци, организиране на свободен обмен в съответствие с международните разпоредби, определяне на сортова идентичност по методите на ISTA и UPOV. Колекцията поддържана в Националната генбанка е публикувана в Европейския електронен каталог за растителни генетични ресурси EURISCO.

Не е случайно, че в съвремието ни, като един от основните центрове на земеделската наука у нас, ИРГР - Садово се ползва с изключителен авторитет в Италия, Китай, Корея, Франция, Русия, Швеция, Швейцария, на Балканския полуостров, в САЩ и др.

Днес, когато конкуренцията стимулира, но и притиска, аграрните учени са длъжни с общи усилия да съхранят българския неповторим културен код, в търсене на новото и прогресивното знание за по-плодородна земя, земеделски култури, селскостопански породи животни и технологии за хранителната индустрия. Мъдростта, опита и знанието на нашия народ, трупани през вековете, трябва да бъдат предавани с благодарност към поколенията преди нас. А отговорността те да бъдат надграждани с труда за научни открития в полза на съвременните земеделски практики е огромна. Синхронът на тези усилия със съвременните постижения и иновации в аграрната наука трябва да гарантират продоволствения суверенитет на България и да продължат непреходната национална идентичност в аграрната наука и земеделско производство у нас. Сега надеждата ни опира и до заложените, възможно най-ефективно и по достойнство мерки за тях във финалния вариант на Стратегическия план за сектора.

В свят, в който културните граници и идентичности се размиват и обезличават, учените и експертите от системата на Селскостопанска академия, в партньорство с колегите от висшето аграрно образование и родните земеделски производители, подкрепени от очакваната от цялото ни общество управляваща политическа система, адекватна на националните ни приоритети, са амбицирани и готови да продължат мисията на аграрната наука на България.

Оптимистичната посока е конкурентоспособност и просперитет. А хоризонтът – изграждане на устойчива връзка образование – наука – бизнес, като основа за развитие на икономика, базирана на знанието. Само така може да се изгради желания облик на българското селско стопанство. В скръбните и потискащи, объркани, метежни дни, в които живеем, удивлението пред постиженията на предците ни аграрни учени, поднесено с деликатност и ерудиция на юбилейния форум в Садово, е като вода и хляб за онези, които са изнурени от жажда и глад. Така залък блян в споделената международна конференция на ИРГР „Константин Малков“ в Садово се превърна в залък реалност и засища глада за хоризонти в научни търсения и постижения.

Мариела Илиева


 

Автор: 
Мариела Илиева
Брой : 
Брой 8 / 2022 г.
Рубрика: