СМЕСЕНО ИЛИ СЪВМЕСТНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

СМЕСЕНО ИЛИ СЪВМЕСТНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Същност на смесените култури

Смесеното или съвместно отглежданe на земеделски култури (Mixed farming) представлява едновременното отглеждане на две или повече култури на едно и също място.

Практикувано широко в далечното минало, сега то е все още практика на малки, най-често самозадоволяващи сe земеделски стопанства, в  т.н. градско (urban) или любителско земеделие (hobby agriculture). Най-често обаче се практикува в малките зеленчукови градини и оранжерии. Обикновено една-две култури са основни, а другите допълващи. Смесеното земеделие е повече присъщо за развиващите се страни от Африка и Азия и е  противоположно на съвременното интензивно земеделие в развитите страни на Европа, Северна Америка и др. райони на света, където на големи площи с промишлени методи се отглеждат единични или малко на брой земеделски култури (монокултурно земеделие).

Цели и прединства на смесените култури

Приложението на смесените култури се мотивира от разнопосочни цели и ползи:

1. Използване на наличната земеделска земя и почвеното плодородие във възможно голяма степен;
2. Възможно по-равномерно разпределение и пълно използване на труда през годината;
3. По-добро задоволяване на ежедневните нужди от различни земеделски продукти като варива, маслодайни, зеленчуци и др.;
4. Балансирано снабдяване с фуражи за домашни животни в малки стопанства;
5. Подобрени касови постъпления на средства, специално от напоявани култури;
6. Намаляване на почвената ерозия;
7. Взаимна защита на културите от болести, неприятели и абиотични стресове.
Автор: 
Агроном
Брой : 
Април 2015
randomness