СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Продължителното отглеждане на една и съща култура на едно място причинява постепенно намаление на почвеното плодородие. Това може да се избегне, ако културите се отглеждат в сеитбообръщение. По този начин се използват най-добре биологичните фактори за поддържане и повишаване на  почвеното плодородие . Под сеибообръщение се разбира научно-обосновано редуване на културите по време и място върху определена площ на дадено стопанство. Редуването по време се състои в смяната на културите през последователните години на едно и също поле. Редуването по място се състои в  последователното преминаване на всяка култура през всички полета. Редуването трябва да отговаря на изискванията на съвременната агрономическа наука, да бъде рационално, да осигурява икономически изгодна структура на културите за стопанството, да бъде съобразено с екологичните изисквания и да отговаря на теренните и релефни условия.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕДУВАНЕ НА КУЛТУРИТЕ
При продължително отглеждане на една и съща култура в един и същи участък условията за тази култура се влошават и добивите намаляват. Отглеждане на една култура повече от една година се нарича монокултура. При 2-3 годишно повтаряне на културата на едно поле имаме т.н. кратка монокултура, в противоположност на трайната или продължителна монокултура. Във връзка с пригодността на културите за отглеждане при условия на монокултура са въведени понятията самопоносимост и взаимопоносимост. Под самопоносимост се разбира възможността културата да се отглежда на едно място за повече от една година. При лоша самопоносимост културата не трябва да се засява повторно след себе си. Под взаимопоносимост се разбира възможността различни култури да се засяват едни след други. При лоша взаимопоносимост на две култури, те не могат да бъдат предшественици една на друга. В зависимост от възможностите за монокултурно (безсменно) отглеждане земеделските култури се разделят на три групи: 1) Непонасящи повторно засяване след себе си – слънчоглед, захарно цвекло, грах, редица зеленчукови култури и пр.; 2) Добре понасящи безсменно отглеждане (царевица, памук, ориз,  ютюн, коноп), които могат да се засяват повече от 2-3 години и 3) Средно понасящи се при повторно засяване като кратка монокултура за максимум 2-3 г. (пшеница, ечемик, картофи и др.).

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Ноември 2016
Рубрика: 
randomness