ПРИГОДНОСТ И ОЦЕНКА НА ЗЕМИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

ПРИГОДНОСТ И ОЦЕНКА НА ЗЕМИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Настъпилите промени в социално-икономическите условия през последните 15-20 години в нашето земеделско производство, както и променящото се съотношение (по много причини) на частни стопани, производители арендатори, продавачи, купувачи на земеделска земя се нуждаят от научна и практическа оценка и пригодността на земеделските земи у нас. Всяка грешка допусната при определяне, за какви култури е подходяща определена земя в съответния регион, може да струва скъпо на земеделския стопанин, фирма, кооперация. Това в особена степен важи за създаването на неподходящи места на  трайни насаждения (лозя, овощни, хмел, лавандула, маслодайна роза и др.), при което грешката се разбира късно (на третата-петата година) и не може да се поправи. Голям брой земеделски култури, които може да се отглеждат в нашата страна (137 на брой), обаче се различават в изискванията си към  климата и почвите. Затова от съвременните земеделски стопани (частни или в кооперации) се изисква една висока почвоведска, агрономическа и климатологическа компетентност. При оценка на земята, както бе вече отбелязано, доминиращо значение има оценката на почвата на базата на  взаимовръзката почва-растение. Но за да бъде тази оценка реална, трябва да се отчита и влиянието на климата, нивото и състава на подпочвените води, миналата и настояща производствена дейност на човека. Комплексната оценка на земята (среден бонитетен бал) носи в себе си информация за  възможностите за отглеждане върху дадена почва при конкретни климатични условия на различни земеделски култури. Земите, които се характеризират с природни показатели, благоприятни за растеж, развитие и получаване на голямо количество продукция с най-високо качество (за най-голям брой земеделски култури) имат и най-голям бонитетен бал.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ, АС. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – ИПАЗР „Н.ПУШКАРОВ”
Брой : 
Май 2015
Рубрика: