ПРЕЗ ОКТОМВРИ РЕГИСТРИРИРАТ НОВОРОДЕНИТЕ ЖИВОТНИ ЗА ОБВЪРЗАНА ПОДКРЕПА ЗА 2017-ТА

ПРЕЗ ОКТОМВРИ РЕГИСТРИРИРАТ НОВОРОДЕНИТЕ ЖИВОТНИ ЗА ОБВЪРЗАНА ПОДКРЕПА ЗА 2017-ТА

От Кампания 2017 подпомагането за животни по схемите за директни плащания е обвързано с броя на приплодите в стопанството, родени в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване. Съобразно изискванията на Наредба 3 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) установява точният брой на новородените чрез проверка в системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на  храните. След последните решения, взети на Съвета по животновъдство, и свързаната с тях регистрация на новородените във фермите, Министерството на земеделието, храните и горите подготви промени в Наредба 3 за прилагане на директните плащания, насочени към важни изисквания за животновъдите, подали заявления за подпомагане по обвързаната подкрепа в Кампания 2017 г. Целта е запазване на подхода, прилаган при отчитането на реализираните количества мляко за стопанството при използваните схеми в помощ за фермерите. В проекта, подложен на обсъждане с браншовите организации до 3 септември, се създава текст, който урежда начина на разпределение на новородените (приплодите) в стопанството, в случаите когато земеделският стопанин е  заявил за подпомагане едновременно животни под селекционен контрол и извън селекционен контрол (по чл. 20 и 21 от наредба 3). В съответствие с това фермерите ще трябва да подават декларация за разпределение на приплодите между заявените за  подпомагане схеми в периода от 5 до 30 октомври в годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФЗ. Кандидатите по схемите по чл. 19, 19а, 23 и 24 удостоверяват реализираните количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент  мляко, като представят декларация и опис на документите по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА. В декларацията кандидатите отбелязват по коя схема за подпомагане е представен всеки документ по ал 1. Документите по ал. 1 могат  да бъдат предоставени от ДФЗ – РА за проверка от Националната агенция за приходите.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Септември 2017