Новият брой - Февруари 2017

 

 

Тема на броя: Десерното грозде в света, ЕС-28 и България mgnifyingglass   

Съдържание на новия брой 

 

Акценти в броя

РЯЗКОТО УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИ РАЗХОДИТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ ИМА СЪМНИТЕЛЕН ЕФЕКТ

Разходите за функция „Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов“ се увеличават с повече от 1 млрд. лв. за периода 2008-2015 г. и от 521,8 млн. лева през 2007 г. нарастват до 1,572 млрд. лв. през 2015 г., което представлява троен ръст. Както се вижда от следващата таблица, основната причина за това е присъединяването на България към Европейския съюз и стартирането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). (таблица 1)
Плащанията по ПРСР започват през 2008 г., като тогава те възлизат на малко над 1 млн. лв., но през следващите няколко години те устойчиво растат, като най-значима е промяната през 2015 г. Тогава по тази функция са изразходени повече от два пъти пари спрямо предходната - над 870 млн. лв., като очевидно причина за това е бил краят на периода на програмата и последната възможност за усвояване на заложените средства.
Програмата се състои от 13 мерки, по-важните от които са:

  • модернизиране и преструктуриране на земеделските стопанства;
  • залесяването на земеделски земи,
  • създаване на микро предприятия,
  •  насърчаване на туристически дейности,
  •  основни услуги за населението и икономиката на селските райони.

При изпълнението на последните две мерки на програмата обаче на преден план се открояват редица скандални случаи, дължащи се на по-общите критерии за избор на проект и на ширещата се корупция в местни и държавни структури. Например, по мерките за „Подкрепа за създаване и развитие на  микропредприятия” и за „Разнообразяване към неземеделски дейности” има десетки проекти за закупуване на  луксозни яхти, джипове и дори хеликоптери. Всичко това се случва без оценки за ефективност и въобще смисъл на тези проекти, а в много случаи дори противоречи на ограниченията на самата  програма. Освен при Програмата за развитие на селските райони, значително увеличение на разходите се наблюдава и при националните доплащани и съфинансиране към директните плащания за земеделски производители. Въпреки че увеличението при тези разходи е по-скромно в сравнение с ПРСР, те се удвояват в разглеждания период. Наблюдава се сериозен спад при тези плащания през 2013 г., което най-вероятно се дължи на политическата криза и обществените протести през същата година, които влияят силно негативно на събираемостта на приходите в бюджета. (Таблица 2)

 


УВЕЛИЧЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ИЗНОС НА ЖИТНИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ В СТРАНИ НА БИВШИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ

Според последните прогнозни резултати на USDA от декември 2016 г. страните на бившия Съветски съюз (СБСС) са реализирали съществен прогрес в производството на зърно от житните култури. Пшеницата в тях представлява 20.5% от площите и 16.3 % от произведеното зърно в света. Фуражните  зърнени култури са съответно 8.2 и 6.4 % от глобалните показатели. Решаваща роля за тези резултати имат Руската федерация, Украйна и Казахстан. Рязко е увеличен износа на пшенично зърно. Само Руската федерация ще изнесе повече пшеница (29 млн. тона )от досегашните лидери (САЩ с 26 и ЕС-28 с 25 млн. тона). Общият експорт на пшеница от Русия, Украйна и Казахстан ще достигне 51 млн. тона. Износът на царевица се прогнозира на 21.3 млн. тона, от които 18 млн. т. са от Украйна. Трите страни ще експортират около 9.7 млн. тона ечемик, с което надминават Канада и ЕС-28 – съответно със 7.0 и 6.2  млн. тона прогнозиран износ.

 

 


ПУРПУРНА ЕХИНАЦЕЯ (ECHINACEA PURPUREA MOENCH)

Това е вид с красиви едри съцветия, наподобяващи на маргарита, но с много по голяма продължителност на цъфтеж на едно растение - от пролетта до късно лято. Освен с атрактивния си вид, той има и много ценни лечебни свойства, затова го наричат „Естествен имуностимулатор”. БОТАНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА Еchinacea purpurea e многогодишно, коренищно тревисто растение от сем. Сложноцветни /Asteraceae/. Стъблата достигат до 1-1.20 см височина, в горната част разклонени. Листата са последователни, розеткови или стъблени, цели, елиптични, на дръжки. Цветовете, събрани в съцветие  главичка, са разположени по единично по върховете на стъблото и неговите разклонения. Цветното легло отначало е равно, но с узряването на семената става конично. Външните цветове са езичести, розови, рядко бели или червени, а вътрешните – тръбести, двуполови, жълтеникави или  червенокафеникави. Когато семената узреят цветното легло става бодливо, което е дало повод за наименованието на рода «ехинос» на латински означава таралеж. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена или вегетативно чрез коренови издънки. Произхожда от сухите и слънчеви  райони на Северна Америка, където расте по каменисти терени, с бедни на хумус почви. При отглеждане предпочита места, разположени на слънце, с добре дренирана, от неутрална или слабо алкална почва. Има създадени много декоративни сортове, които се култивират както в Америка, така и в Европа.
За лечебни цели се използва цялото растение – корени, коренища, стъбла, листа и цветове. Основните биологично активни вещества в тях са полизахариди, етерични масла, цикориева киселина, флавоноиди (главно рутозид) и др.

 

 

Агроном, Февруари 2017